استخدام شرکت هشت بهشت کیش
استخدام دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۸ 2 روز قبل

استخدام شرکت هشت بهشت کیش

شرکت هشت بهشت کیش به افراد زیر جهت کار در کارخانه های واقع در شهر اصفهان و شهرکرد با شرایط زیر نیازمند است. ادامه خبر

استخدام شرکت فولاد کاوه جنوب کیش
استخدام شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۸ 2 هفته قبل

استخدام شرکت فولاد کاوه جنوب کیش

شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش جهــت تکمیــل نیــروی انســانی خــود در بندرعبــاس از فـارغ التحصیلـان بـا شـرایط ذیـل و از طریـق آزمـون، مصاحبـه فنـی و گزینـش، طـب صنعتـی و آزمـون توانایـی جسـمانی، بـه صـورت قـرارداد مـدت موقـت طبـق ضوابـط قانـون کار و تامیـن اجتماعـی مناطـق ویـژه اقتصـادی، صنعتـی از طریـق تامیـن نیـرو دعـوت بـه همـکاری […]

استخدام سازمان آتش نشانی کیش
استخدام سه شنبه ۹ مهر ۱۳۹۸ 3 هفته قبل

استخدام سازمان آتش نشانی کیش

شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش به منظور تکمیل کادر عملیاتی اداره خدمات ایمنی و آتش نشانی؛ از میان آقایان جوان، مومن و متعهد جمعاً تعداد ۹ نفر آتش نشان (آتش نشان و راننده آتش نشان) به صورت آزمایشی و بر اساس شرایط ذیل استخدام می­نماید. ادامه خبر

کانال تلگرام نفت خوان ما را از طریق کانال دنبال کنید.

آخرین اخبار

پربازدید

اخبار استخدامی